Kontaktirajte nas putem on-line upitnika, telefaksom ili telefonom.

MOB: 091/2430-871

Naslov:
Ime i prezime:
E-po?ta: *
Tvrtka:
Sadr?aj: *

IPROZ informiranje, propaganda, razvoj i organizacija za?tite d.o.o., skra?eni naziv: IPROZ d.o.o. Adresa sjedi?ta: Ul. A. Bre??enskog 4, Zagreb, telefon: 091/2430-871, e-mail: info@iproz.hr. Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8.00 - 16.00. IPROZ dru?tvo s ograni?enom odgovorno??u upisano je pri Trgova?kom sudu Zagreb pod brojem tt-10/2512-2, MBS: 080048738, OIB: 36534466630. Temeljni kapital iznosi 27.300,00 kn i upla?en je u cijelosti. ?iro ra?un: 2481000-1120010290, IBAN: HR2324810001120010290, SWIFT CODE: KREZHR2X u Kreditnoj banci Zagreb d.d., Ulica grada Vukovara 74, Zagreb. Osobe ovla?tene za zastupanje: Lidija Kacian, prof. - direktorica.

Za?tita privatnosti: IPROZ d.o.o. po?tuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja internetskih stranica. Sve prikupljene podatke IPROZ d.o.o. ne?e davati na uvid tre?oj strani osim u slu?aju kad je takva obveza regulirana zakonom. IPROZ d.o.o. mo?e u skladu sa zakonom prikupljati odre?ene podatke o korisnicima dobivene tijekom kori?tenja internetskih stranica. Slu?benik za za?titu osobnih podataka i slu?benik za informiranje: Ivan Ozimin, Ul. A. Bre??enskog 4, Zagreb. Telefon: 091/2430-871, e-mail: info@iproz.hr.