Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Zbornici, studije i elaborati

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
ZB-5 Skupina autora Numeričke metode za procjenu ugroženosti od požara i eksplozija, 1994. - 100 st.; A-4 124,00 kn 124,00 kn
ZB-6 Skupina autora Primjeri općih akata iz područja zaštite od požara, 1994. - 120 str.; A-4 120,00 kn 120,00 kn
ZB-9 Primjeri općih akata iz zaštite na radu, 2004. - 93 st5r; A-4 168,00 kn 120,00 kn
ZB-13 Priručnik stručnjaka za zaštitu na radu (za polaganje stručnog ispita), 2009., 2. sveska.; A-4 250,00 kn 175,00 kn