Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Zaštita od požara

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
PR-OS ZOP Obrazac za ocjenjivanje praktične osposobljenosti za gašenje požara 1,50 kn 1,50 kn
ZP-ZOP Zapisnik o provjeri osposobljenosti zaposlenika za gašenje požara 2,30 kn 2,30 kn
UV-ZOP Uvjerenje o osposobljenosti za gašenje požara 1,50 kn 1,50 kn
EK-ZOP Evidencijski karton o osposobljenosti zaposlenika za gašenje požara 2,30 kn 2,30 kn
IS-ZOP Iskaznica o osposobljenosti za gašenje požara 0,40 kn 0,40 kn
UP-1 Periodični pregled vatrogasnih aparata - knjiga obrazaca 78,00 kn 78,00 kn
UP-2 Kontrolno istivanje vatrogasnih aparata - knjiga obrazaca 78,00 kn 78,00 kn
UP-6 Redoviti pregled vatrogasnih aparata - knjiga obrazaca 78,00 kn 78,00 kn
UP-7 Raspored vatrogasnih aparata - kjiga obrazaca 78,00 kn 78,00 kn
UP-8 Vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara u vatrogasnom spremištu - knjiga obrazaca 78,00 kn 78,00 kn