Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Zaštita na radu

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
EK-1 Evidencijski karton o osposobljenosti radnika za rad na siguran način 2,30 kn 2,30 kn
EK-2 Evidencijski karton o radniku raspoređenom na poslove s posebnim uvjetima rada 2,30 kn 2,30 kn
EK-3 Evidencijski karton radnika koji se na radu povrijedio te o radnicima koji su na radu oboljeli 3,00 kn 3,00 kn
EK-3K Knjiga evidencija radnika koji su se na radu povrijedili te o radnicima koji su na radu oboljeli 86,00 kn 86,00 kn
EK-4 Evidencijski karton o ispitivanju oruđa za rad s povećanim opasnostima 2,30 kn 2,30 kn
EK-5 Evidencijski karton o ispitivanju radne okoline 2,30 kn 2,30 kn
OIR-1 Obavještenje o događaju na radu koji je izazvaosmrt, težu povredu kao i povredu dvaju ili više radnika, neovisno o težini povrede 1,50 kn 1,50 kn
OIR-2 Obavještenje o profesionalnom oboljenju radnika na radu 1,50 kn 1,50 kn
OIR-3 Obavještenje o promjeni na sredstvu rada 1,50 kn 1,50 kn
OIR-4 Obavjest o početku izvođenja radova na privremenom radilištu 1,50 kn 1,50 kn
GI Godišnji izvještaj o povredama i profesionalnim oboljenjima radnika na radu 2,30 kn 2,30 kn
KN-NA Knjiga nadzora iz područja zaštite na radu 39,00 kn 39,00 kn
RK-sZM Reviziona knjiga sustava zaštite od djelovanja munja na građevinama 112,00 kn 112,00 kn
ZP-OR Zapisnik o ispitivanju oruđa za rad 2,30 kn 2,30 kn
UV-OR Uvjerenje o ispitivanju oruđa za rad s povećanim opasnostima 1,50 kn 1,50 kn
ZO-RO Zapisnik o ispitivanju radne okoline 2,60 kn 2,60 kn
UV-RO Uvjerenje o ispitivanju radne okoline 1,50 kn 1,50 kn
PR-OS Obrazac za ocjenjivanje praktične osposobljenosti za rad na siguran način 2,30 kn 2,30 kn
ZP-OS Zapisnik o provjeri osposobljenosti radnika za rad na siguran način 2,60 kn 2,60 kn
SV-SN Svjedodžba o osposobljenosti za rad na siguran način 1,50 kn 1,50 kn
IS-SN Iskaznica o osposobljenosti za rad na siguran način 0,40 kn 0,40 kn
OR Prijava ozljede na radu 2,30 kn 2,30 kn
PB Prijava profesionalne bolesti 2,30 kn 2,30 kn
OR-TR Proračun troškova ozljede na radu 2,30 kn 2,30 kn
ZA-OR Zapisnik o ispitivanju ozljede na radu 2,30 kn 2,30 kn
ZA-PB Zapisnik o ispitivanju profesionalne bolesti 2,30 kn 2,30 kn
UP-OR Uputa za popunjavanje prijave ozljede na radu 18,50 kn 18,50 kn
ZP-AL Zapisnik o utvrđivanju alkoholiziranosti radnika 1,50 kn 1,50 kn
AN-RM Shema za analizu radnog mjesta 4,60 kn 4,60 kn
UP-10 Upisnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 2,30 kn 2,30 kn
UP-11 Upisnik o poslovima koji se moraju obavljati uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava 2,30 kn 2,30 kn
UP-12 Upisnik zaduženja zaštitnih sredstava 1,50 kn 1,50 kn
Z-1 Knjiga unutarnjeg nadzora 102,00 kn 102,00 kn
Z-2 Dnevnik stručnjaka zaštite na radu 78,00 kn 78,00 kn
Z-3 Dnevnik rada odbora za zaštitu na radu 78,00 kn 78,00 kn
Z-4 Dnevnik rada povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu 78,00 kn 78,00 kn
Z-5 Matična knjiga - obrazovanje i osposobljavanje odraslih 78,00 kn 78,00 kn
Z-6 Kontolna knjiga povjerenika za zaštitu na radu 102,00 kn 102,00 kn
KK-SK Kontrolna knjiga skele 138,00 kn 138,00 kn