Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Biblioteka obrazovanje

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
BO-1 Osnove zaštite na radu, 1994.- 61 str.; ilustr.; 20 cm 29,00 kn 29,00 kn
BO-1.1 Sustav, plan i program osposobljavanja za rad na siguran način 89,00 kn 62,00 kn
BO-2 Osnove zaštite od požara, 1994. - 61 str.: ilustr.; 20 cm 29,00 kn 29,00 kn
BO-2.1 Sustav, plan i program osposobljavanje za zaštitu od požara, 1995. - 14+3 str.; A-4 66,00 kn 66,00 kn
BO-3 Osnove prve pomoći, 1994.-68 str.; ilustr.; 20 cm 25,00 kn 25,00 kn
BO-4 Vrste opasnosti i štetnosti, 1994.-32 str.; ilustr.; 20 cm 30,00 kn 30,00 kn
BO-5 Poliklorirani bifenili PBC, opasnosti i mjere zaštite, 1994.-88 str.; ilustr.; 20 cm 30,00 kn 30,00 kn
T-1 Test znanja - osnove zaštite na radu, 8 str., A-4 10,00 kn 10,00 kn
T-2 Test znanja - osnove gašenja požara, 8 str., A-4 10,00 kn 10,00 kn
T-3 Test znanja - osnove prve pomoći, 6 str., A-4 8,00 kn 8,00 kn
T-4 Test znanja - vrste opasnosti i štetnosti 6 str., A-4 11,00 kn 11,00 kn
T-5 Test znanja - PCB, 8 str., A-4 12,00 kn 12,00 kn
MT Matrica za korokciju testa (od T-1 do T-4) 0,00 kn 0,00 kn